NuNotarissen (nl-NL)

Menu

Ondernemingsrecht

de offerte gaat uit van het verrichten van de gebruikelijke werkzaamheden

Voor het geoffreerde tarief voeren wij alle gebruikelijke werkzaamheden uit in gebruikelijke situaties. Soms is het raadzaam of zelfs juridisch noodzakelijk dat meer dan de gebruikelijke werkzaamheden worden verricht. In dat geval wordt dit tijdig met u besproken. Die extra-werkzaamheden worden vervolgens tegen een vast tarief berekend. In een enkel geval blijkt de zaak zo ingewikkeld dat daarvoor geen vast tarief te geven is; in dat geval wordt het extra werk doorberekend naar een uurtarief. Uiteraard nooit zonder uw toestemming.

De gebruikelijke werkzaamheden omvatten over het algemeen: het voeren van een korte bespreking, het opmaken van een ontwerp-akte, het verzorgen van de vereiste formulieren voor en inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het desgewenst éénmalig aanbrengen van kleine wijzigingen daarin en het tekenen van de akte(n).

Voor alle werkzaamheden geldt dat het gebruikelijk is dat de notaris eenmaal een verzoek doet aan betrokkenen om bepaalde handelingen te verrichten en/of bepaalde informatie of stukken aan te leveren, en dat aan dit verzoek tijdig en volledig wordt voldaan. Is dat niet het geval, dan kunnen de kosten die worden veroorzaakt door werkzaamheden die het gevolg zijn van dit niet tijdig of niet volledig reageren, in rekening worden gebracht aan de partij die niet aan het verzoek heeft voldaan, ongeacht of die partij daarvan zelf een verwijt kan worden gemaakt.

Offertes zijn dertig dagen geldig.

Kosten die door derden aan ons kantoor in rekening worden gebracht in verband met een zaak, worden doorberekend.

In alle gevallen wordt er € 45 exclusief BTW per natuurlijk persoon gerekend voor de verplichte onderzoekskosten in het kader van de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Mogelijk dient er ook een UBO-verklaring te worden opgemaakt.

het oprichten van een b.v.

Wilt u een b.v. oprichten, dan kan dat op twee manieren:

doordat u een minimumbedrag van € 0,01 stort bij de bank, of

doordat u de oprichting ‘betaalt’ in natura, doordat u uw bestaande onderneming inbrengt.

Uitgaande van één of twee oprichters-natuurlijke personen van een eenvoudige b.v. bedragen de kosten

Zijn er bijvoorbeeld meer oprichters, of wordt de b.v. opgericht door een b.v., dan kan dat meerkosten met zich meebrengen.

Ook moet er in het kader van regelgeving tegen witwassen en terrorisme in veel gevallen een zogenaamde UBO-verklaring worden opgemaakt en getekend. De kosten daarvoor bedragen € 50 exclusief BTW per verklaring. UBO = ultimate benificiary owner.

wijzigen van de statuten van een b.v.

Als bijvoorbeeld de naam van de b.v. moet worden veranderd, of de doelomschrijving, is een akte van statutenwijziging nodig. De kosten voor die akte bedragen € 910 exclusief BTW en de vaste kosten voor onderzoek en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

het overdragen van aandelen in een b.v.

Wilt u aandelen in een b.v. verkopen, dan moet dat bij een akte van aandelenoverdracht. Een eenvoudige aandelenoverdracht (maximaal 1 verkoper en maximaal 1 koper, allen natuurlijke personen) kost € 760 exclusief BTW en indien nodig inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Vereist is dat het aandeelhoudersregister en de statuten aanwezig zijn. Is dat niet het geval, dan moet er eerst een vervangend aandeelhoudersregister worden gemaakt.

het oprichten van een stichting of vereniging

De kosten voor de oprichting van een eenvoudige stichting of vereniging met maximaal drie oprichters/bestuurders, waarbij wij onze eigen basisakten gebruiken, bedragen € 725 exclusief BTW en de vaste kosten voor onderzoek en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Zijn er meer personen bij de oprichting betrokken, of is er bijvoorbeeld een Raad van Toezicht, dan kunnen meerkosten worden berekend.