NuNotarissen (nl-NL)

Menu

Algemene Voorwaarden

Het kantoor nu.notarissen B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die derden als opdrachtgever (hierna te noemen: "de opdrachtgever") verstrekken aan het kantoor en zijn mede gemaakt ten behoeve van de afzonderlijke leden van het kantoor, dan wel hun bestuurders/vennoten, de notarissen, hun waarnemers, de kandidaat-notarissen, de overige werknemers van het kantoor en al de overige personen die bij, voor of namens het kantoor werkzaam zijn (tezamen en afzonderlijk hierna aangeduid als ‘het kantoor’). Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd, wat wil zeggen: indien aan het kantoor een opdracht is verleend met het oog op de persoon van een bepaalde medewerker, dan is die medewerker niet gehouden de desbetreffende werkzaamheden zelf te verrichten, maar mag hij of zij deze onder zijn of haar verantwoordelijkheid door anderen laten uitvoeren.

Iedere aansprakelijkheid, ongeacht het feit dat tot die aansprakelijkheid aanleiding is en ongeacht de aard van de schade, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de notaris(sen) gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, inclusief het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van de desbetreffende notaris komt. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade is uitgesloten. De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

De hierboven omschreven aansprakelijkheidsbeperking heeft uitdrukkelijk mede betrekking op het geval het kantoor aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door het kantoor bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

De hierboven voormelde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor het ten onrechte weigeren van haar dienst.

Bij het inschakelen van derden zal door het kantoor zoveel als mogelijk is overleg worden gevoerd met de opdrachtgever. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden. Het kantoor is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden mede namens haar opdrachtgevers te aanvaarden.

Het kantoor is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van het (voorschot op het) overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten (belast dan wel onbelast), kantoorkosten en omzetbelasting te verlangen, hetzij bij aanvaarding van de opdracht, hetzij tijdens de uitvoering van de opdracht, hetzij na uitvoering van de opdracht.

Indien sprake is van voortdurende opdrachten, zoals het afwikkelen van een nalatenschap, is het kantoor bevoegd op maandbasis achteraf te declareren terzake van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Indien sprake is van een voorschot, wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht. Na afloop van de opdracht wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij de opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Indien voor werkzaamheden offertes zijn afgegeven, heeft het kantoor het recht voor extra werkzaamheden die niet bekend waren op het moment van het geven van de opdracht, op basis van gemaakte uren te declareren. Dit kan ook indien vertragingen ontstaan in aanlevering van stukken en gegevens door opdrachtgever of derden. Het kantoor zal dit tijdig aan opdrachtgever melden.

Betaling van declaraties die betrekking hebben op levering, verdeling of verhypothekeren van registergoederen dient te geschieden ter gelegenheid van het passeren van de desbetreffende notariële akte. Overige betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.

Over gelden die aan het kantoor zijn toevertrouwd wordt over de periode dat daarover door het kantoor rente wordt ontvangen, aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard een zakelijke rente vergoed onder aftrek van de kosten van beheer en alleen indien die periode langer dan vijf dagen beslaat.

Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van de maatschap (indien van toepassing) alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen (indien van toepassing) en van al de notarissen, de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens het kantoor werkzaam zijn.

Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.